رعایت اصول امنیت وب سایت ،سئو ،روانشناسی مخاطب و رنگ شناسی