آغاز فعالیت های مجتمع فرهنگی دیجیتال استان خوزستان(فانوس) در اهواز